کارشناس منابع انسانی

Job description

- حفظ و نگهداری مستندات مرتبط با امور پرسنلی، استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و ...
- کمک در اداره برنامه های مزایای کارکنان و برنامه های جبران خدمت
- تفسیر و توضیح سیاست ها، فرآیندها، قوانین، استانداردها یا مقررات منابع انسانی به کارکنان یا متقاضیان شغل

- آماده سازی و مدیریت مکاتبات، گزارشات ماهانه منابع انسانی

Job requirments

- آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

- آشنایی با فرآیندهای منابع انسانی

- آشنایی  به زبان انگلیسی

- تسلط به نرم افزارهای Microsoft Office


Apply for this job