سرپرست مالی

Job description
 •  نظارت و کنترل بر تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفاتر شرکت به منظور اطمینان از صحت صورت های مالی ارائه شده به مراجع ذیصلاح.
 • ارائه گزارشات مالی شامل بودجه ای، نقدینگی، دارایی ها ، بدهی و غیره بر اساس اطلاعات موجود در دفاتر به منظور آگاهی مقامات مافوق برای اتخاذ تصمیم های لازم.
 • کنترل و نظارت بر نقدینگی شرکت براساس بودجه و الویت بندی نیازها و اهداف شرکت به منظور تخصیص بهینه نقدینگی به الویت های شرکت. 
 • نظارت بر ثبت حساب ها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد براساس آیین نامه تحریر دفاتر به منظور اطمینان از ثبت دقیق و به موقع رویدادهای مالی.
 • نظارت و کنترل و تایید امور مربوط به حسابداری انبار و اموال (جمع داری یا امین اموال).
 • نظارت و کنترل برکلیه پرداخت ها شامل حقوق و مزایا،.
 • نظارت، کنترل و تقسیم وظایف بین کارکنان تحت سرپرستی براساس شرح وظایف و بخش های شغلی به منظور بهره وری بیشتر کارکنان. 
 • تهیه و ارائه بودجه شرکت براساس کسب اطلاعات از واحدهای مختلف و تجربه سال های گذشته به منظور برآورد صحیح درآمد و هزینه سال آینده
Job requirments
 • مدرک دانشگاهی مرتبط در حسابداری ، امور مالی ، MBA ، اقتصاد یا سایر زمینه های مرتبط
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • دانش خوب اکسل
Apply for this job